Technical University of Varna

Прием на кандидати от ЕС и ЕИП за ОКС „Магистър”


брошура

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

Кандидат-студентът трябва да има среден успех от дипломата за висше образование (средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план и от средния успех от оценките от държавните изпити или от разработка и защитата на дипломната работа) не по-нисък от „Добър”.

Всички кандидат-студенти, които нямат познания по езикa, на който ще се провежда обучението, трябва да преминат подготвителен курс. Той включва два модула: езикова подготовка (650 уч.ч.) и специализирана подготовка (350 уч.ч.).

В случай, че кандидатът владее езика, на който ще се провежда обучението, може да се яви на изпитите по езикова подготовка (изпит по езика, на който ще се провежда обучението), без да е преминал обучение. Изпитът е устен и писмен и се полага пред комисия.

Такса за изпит “Езикова подготовка” (български/английски език): 50 евро

банкова сметка на ТУ – Варна
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” – АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT/BIC код : IABGBGSF

За обучение в модул „Специализирана подготовка“ могат да бъдат записани само лица, които са преминали обучение по модул „Езикова подготовка“ или успешно са издържали изпита по Езикова подготовка.

На лицата, успешно завършили подготвителен курс се издава Свидетелство за езикова и специализирана подготовка, с което те могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър“.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за кандидатстване;

2. Копие от Документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;

3. Документ, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (образец);

4. Копие от Дипломата за завършено висше образование със степен, съответстваща на ОКС”бакалавър” или “магистър” и  от приложението с оценките (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище следва да се представи Протокол  за признаване на висше образование издадено от ТУ-Варна);

5. Медицинско свидетелство окументът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ТУ-Варна);

6. Копие на паспорта / личната карта;

7. Снимки (формат 3,5/4,5 см) – 6 броя.

*Документите по точка 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1/ Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите за кандидатстване на e-mail: fs_centre@tu-varna.bg за предварителен преглед.

2/ След одобрение на документите, кандидатът следва да внесе по сметка на ТУ-Варна такса 150лв. за признаване на дипломата за висше образование от чуждестранни висши училища и да попълни заявление за стартиране на процедурата;
банкова сметка на ТУ – Варна
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” – АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT/BIC код : IABGBGSF

3/ Да представи квитанцията с целия пакет от документи за кандидатстване в оригинал или да ги изпрати по пощата  на адрес:
Технически университет – Варна
отдел “Международни образователни програми”
ул. “Студентска” 1
9010 Варна, България

Краен срок за подаване на документи: 15. Октомври

Кандидат-студенти, които преминат успешно изпит по Езикова подготовка в ТУ-Варна могат да подават документи до 15. Март

 

След получаване на Протокол  за признаване на висше образование издадено от ТУ-Варна, кандидатите могат да бъдат записани.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Заявление за записване;
2.Опис на документи (по образец, закупуват се на място в ТУ-Варна);
3.Документ за платена такса за обучение.