Technical University of Varna

Прием на кандидати извън ЕС за ОКС „Бакалавър”


брошура

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

(Оценка 1 + Оценка 2) / 2 > 62%

Оценка 1: Среден успех от диплома за средно образование

Оценка 2: Математика, Физика, Информатика или Чужд език от диплома за средно образование

 

Всички кандидат-студенти, които нямат познания по езикa, на който ще се провежда обучението, трябва да преминат подготвителен курс. Той включва два модула: езикова подготовка (650 уч.ч.) и специализирана подготовка (350 уч.ч.).

В случай, че кандидатът владее езика, на който ще се провежда обучението, може да се яви на изпитите по езикова подготовка (изпит по езика, на който ще се провежда обучението), без да е преминал обучение. Изпитът е устен и писмен и се полага пред комисия.

Такса за изпит “Езикова подготовка” (български/английски език): 50 евро

банкова сметка на ТУ – Варна
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” – АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT/BIC код : IABGBGSF

За обучение в модул „Специализирана подготовка“ могат да бъдат записани само лица, които са преминали обучение по модул „Езикова подготовка“ или успешно са издържали изпита по Езикова подготовка.

На лицата, успешно завършили подготвителен курс се издава Свидетелство за езикова и специализирана подготовка, с което те могат да продължат обучението си в ОКС „Бакалавър“.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за кандидатстване;

2. Копие от Документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;

3. Документ, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (образец);

4. Медицинско свидетелство окументът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ТУ-Варна);

5. Копие на паспорта / личната карта;

6. Снимки (формат 3,5/4,5 см) – 6 броя.

*Документите по точка 2, 3 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1/ Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите за кандидатстване на e-mail: fs_centre@tu-varna.bg за предварителен преглед.

2/ След одобрение на документите, кандидатът следва да представи целия пакет от документи за кандидатстване в оригинал или да ги изпрати по пощата  на адрес:
Технически университет – Варна
отдел “Международни образователни програми”
ул. “Студентска” 1
9010 Варна, България

Краен срок за подаване на документи: 15. Септември

Кандидат-студенти, които преминат успешно изпит по Езикова подготовка в ТУ-Варна могат да подават документи до 15. Януари

ТУ-Варна изпраща в МОН документите на одобрените от тях лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид “D”.

След получаване на Удостоверение от МОН, кандидатите подават документи в посолството / консулството на Р.България за издаване на виза вид “D”.

След получаване на визата кандидатите могат да бъдат записани.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Заявление за записване;
2.Опис на документи (по образец, закупуват се на място в ТУ-Варна);
3.Документ за платена такса за обучение.