Technical University of Varna

Прием на кандидати от ЕС и ЕИП за ОКС „Бакалавър”


брошура

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

Специалност Конкурсен изпит

Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование

Изпит 1 Изпит 2 Оценка 1 Оценка 2
Индустриален дизайн Рисуване Цветна композиция Среден успех Математика, Физика, Информатика или Чужд език
Инженерна екология Математика, Физика, Обща техническа подготовка или Български / Английски език Среден успех Математика, Физика, Информатика или Чужд език
Социален мениджмънт Български / Английски език Среден успех Математика, Физика, Информатика или Чужд език
Агрономство Биология, Математика, Физика, Обща техническа подготовка или Български / Английски език Среден успех Математика, Физика, Информатика или Чужд език
Всички останали  специалности Математика, Физика, Обща техническа подготовка или Български / Английски език Среден успех Математика, Физика, Информатика или Чужд език

 

Състезателният бал = Изпит 1 + Изпит 2 + Оценка 1 + Оценка 2

*Само за специалност „Агрономство“ оценките от успешно положен изпит се умножават с коефициент 3.

 

Всички кандидат-студенти, които нямат познания по езикa, на който ще се провежда обучението, трябва да преминат подготвителен курс. Той включва два модула: езикова подготовка (650 уч.ч.) и специализирана подготовка (350 уч.ч.).

В случай, че кандидатът владее езика, на който ще се провежда обучението, може да се яви на изпитите по езикова подготовка (изпит по езика, на който ще се провежда обучението), без да е преминал обучение. Изпитът е устен и писмен и се полага пред комисия. 

Такса за изпит “Езикова подготовка” (български/английски език): 50 евро

банкова сметка на ТУ – Варна
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” – АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT/BIC код : IABGBGSF

За обучение в модул „Специализирана подготовка“ могат да бъдат записани само лица, които са преминали обучение по модул „Езикова подготовка“ или успешно са издържали изпита по Езикова подготовка.

На лицата, успешно завършили подготвителен курс се издава Свидетелство за езикова и специализирана подготовка, с което те могат да продължат обучениет си в ОКС „Бакалавър“.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за кандидатстване;

2. Копие от Документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;

3. Документ, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование (образец);

4. Медицинско свидетелство окументът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ТУ-Варна);

5. Копие на паспорта / личната карта;

6. Снимки (формат 3,5/4,5 см) – 6 броя.

*Документите по точка 2, 3 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1/ Кандидат-студентът изпраща сканирани копия на документите за кандидатстване на e-mail: fs_centre@tu-varna.bg за предварителен преглед.

2/ След одобрение на документите, кандидатът следва да внесе по сметка на РУО-Варна  такса 35 лв. за издаване на удостоверение за признаване на дипломата за средно образование от училища на чужди държави;
банкова сметка на РУО – Варна
Банка ДСК – Варна
IBAN: BG78STSA93003106869401
BIC: STSABGSF

3/ Да представи квитанцията с целия пакет от документи за кандидатстване в оригинал или да ги изпрати по пощата  на адрес:
Технически университет – Варна
отдел “Международни образователни програми”
ул. “Студентска” 1
9010 Варна, България

 

За да вземе участие в процедурата по селекция за обучение, субсидирано от българското правителство, кандидат-студентът трябва да завърши процедурата за кандидатстване преди края на месец юни.

Краен срок за подаване на документи за платено обучение: 15. Октомври

Кандидат-студенти, които преминат успешно изпит по Езикова подготовка в ТУ-Варна могат да подават документи до 15. Март

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.Заявление за записване;
2.Опис на документи (по образец, закупуват се на място в ТУ-Варна);
3.Документ за платена такса за обучение.