Technical University of Varna

ERASMUS+ at TU Varna


Find our Erasmus Mobility Partners


Information for people outgoing from TU Varna

Erasmus+ Semester

Тази опция се отнася за всички студенти и докторанти на ТУ-Варна с достатъчно, според приемащата институция, владеене на английски език, или езика на приемащата държава.

Обучението трябва да продължи не по-малко от 60 дни.

Регистрацията Ви за участие в студентска мобилност с цел обучение, финансирано по програма „Еразъм+“ /Еразъм семестър/ ще започне, като попълните формуляра от следния линк: https://mms.myacademicid.org/fed/registrar/?vo=MyAcademicID&group=ECHE-IOLR:BG:tu-varna.bg:Students

ИЗБЕРЕТЕ ОТ ТОЗИ ЛИНК УНИВЕРСИТЕТ, ПАРТНИРАЩ НИ ВЪВ ВАШАТА НАУЧНА ОБЛАСТ.
ПОСЕТЕТЕ САЙТА МУ. СЛЕДВАЙКИ ПРОЦЕДУРАТА НА ИЗБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПРИЕМ НА ВХОДЯЩИ ЕРАЗЪМ СТУДНЕТИ, СИ ПОДБЕРЕТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ПО КОИТО ЩЕ ВИ ОБУЧАВАТ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ВАШАТА КЕТEДРА В ТУ-ВАРНА.
ПРИ НУЖДА ОТ РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ВИ ТАМ ОПЦИИ, ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ С НЕГОВИЯ ЕРАЗЪМ ОФИС.
ПОДАЙТЕ МОЛБА И ДЕКЛАРАЦИЯ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА.

Док 1

 

ПОДГОТВЕТЕ ИЗИСКВАНИТЕ ОТ ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДОКУМЕНТИ
Ако процедурата на приемащия университет изисква да ползвате техни бланки на документи, следва да се съобразите с това.
Ако няма такова изискване, използвайте нашите бланки. Номинацията, която приемащия университет изисква, ще им бъде представена от нашия Еразъм офис по начина, определен от тях, след като Вие или приемащия университет ни информира за това.

Док 2

 

ПРЕДСТАВЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА
– Acceptance Letter /подписано от приемащия университет/;
– Learning Agreement /попълнен от Вас и подписан от декана на факултета Ви в ТУ-Врана, от приемащия университет и от Вас/ в частта Before Mobility.

ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА ТУ-ВАРНА erasmus@tu-varna.bg ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС ЖЪЛТИ ПОЛЕТА В ТЕКСТА МУ.
Представете в Еразъм офиса удостоверение за IBAN на Ваша сметка в българска банка, по която ще Ви бъде преведен гранта. Това удостоверение трябва да бъде от вид, който безплатно се издава от банката Ви.

EЛАТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА И ПОДПИШЕТЕ 4 ЕКЗЕМПЛЯРА НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ДО 30 ДНИ СЛЕД ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕВЕДЕН 80% ОТ ГРАНТА ЗА СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Размерът на гранта е според броя на дните, посочени в договора за финансиране и според държавата, където ще бъде реализирано обучението – по 606, или 674 евро на месец.  Тази сума Ви се предоставя за подпомагане на всички разходи във връзка с обучението, включително и за пътуването.
Ако практиката Ви продължи по-малко от 60 дни, тогава трябва да върнете цялата сума на гранта, ако не можете да представите документи за форсмажорни обстоятелства, предизвикали по-ранното приключване на обучението.
УРЕДЕТЕ СИ НАСТАНЯВАНЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИЯ С ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” трябва да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по-ниско от С1, се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс.  За целта, студентът следва да си създаде профил в платформата EU academy, достъпна на следния линк: https://academy.europa.eu/ .
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО ПРИСТИГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ В ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ!
В срок до 30 дни след обучението си попълнете и изпратете /„събмитвайте“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM / Erasmus+ participant survey, което ще получите на имейл адреса си, веднага след приключване на срока на обучението, посочен в договора за финансиране.   Необходимо е да запазите отчета /анкетата/ си в PDF файл, който трябва да изпратите на еrasmus@tu-varna.bg.

ЗАВРЪЩАНЕ В ТУ-ВАРНА И ПРЕДСТАВЯНЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК ОТ 30 ДНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Док 3

 

– Confirmation
– Learning Agreement в частта After Mobility
– Transcript of Records /с оценките на изпитите Ви в приемащия университет/
– Краен отчет-формуляр
ПРЕДСТАВЕТЕ ВЪВ ВАШАТА КАТЕДРА ДОКУМЕНТА Transcript of Records, преведен от лицензиран преводач за Ваша сметка, за да Ви бъдат признати положените в чужбина изпити, ако това е било съгласувано с катедрата, преди заминаването Ви.
Ако сте пропуснали изпити от учебния план на Вашата катедра през това време, следва да се явите на тях допълнително.

ДО 30 ДНИ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ ОНЛАЙН ОТЧЕТ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОСТАТЪКА ОТ 20% ОТ ГРАНТА.

За въпроси:

инж. Сергей Димитров, Еразъм координатор на ТУ-Варна
тел. 052 383 538,   0898 720 067       стая № 328 – НУК

Erasmus+ Traineeships

Тази опция се отнася за всички студенти и докторанти на ТУ-Варна с достатъчно, според приемащата институция, владеене на английски език, или езика на приемащата държава.

Тя е на разположение и на наскоро дипломиралите се, но само, ако те са подали своята молба в Еразъм офиса на университета преди последния им държавен изпит, или преди защитата на дипломната им работа и са били номинирани.

Практиката може да бъде проведена само в компания с официален адрес на
регистрация в страна от Европейския съюз, различна от Р. България, или в
университет от списъка на партньорите на ТУ-Варна по програма „Еразъм+“, ако споразумението ни с този университет включва такава възможност, или ако този университет изрази съгласие.

Практиката следва да бъде в съответствие със специалността на студента и да
продължава не по-малко от 60 дни.

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС КОМПАНИЯ САМИ.

ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ С НЕЯ И, АКО СЕ ДОГОВОРИТЕ , ПОДГОТВЕТЕ СЛЕДНИТЕ Док 1 ДОКУМЕНТИ:
– Letter of Intent /попълнено и подписано от компанията/
– Acceptance Letter /попълнено и подписано от компанията/
– Learning Agreement в частта Before Mobility /попълнен от Вас и компанията и подписан от декана на факултета Ви в ТУ-Врана, от приемащата компания и от Вас/

ПРЕДСТАВЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА ПО 1 ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ТЯХ В ОРИГИНАЛ, ИЛИ СКАНИРАНО КОПИЕ И ТОГАВА ТАМ ПОДАЙТЕ МОЛБА И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА. Док 2

ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА ТУ-ВАРНА /erasmus@tu-varna.bg/ ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС ЖЪЛТИ ПОЛЕТА В ТЕКСТА МУ.
Представете в Еразъм офиса удостоверение за IBAN на Ваша сметка в българска банка, по която ще Ви бъде преведен гранта. Това удостоверение трябва да бъде от вид, който безплатно се издава от банката Ви.

ПОДПИШЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА 4 ЕКЗЕМПЛЯРА НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ДО 30 ДНИ СЛЕД ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕВЕДЕН 80% ОТ ГРАНТА ЗА СРОКА НА ПРАКТИКАТА.

Размерът на гранта е според броя на дните, посочени в договора за финансиране и според държавата, където ще бъде реализирана практиката – по 756, или 824 евро на месец. Тази сума Ви се предоставя за подпомагане на всички разходи във връзка с практиката, включително и за пътуването.
– Ако практиката Ви продължава повече от договорирания период, размерът на гранта няма да бъде по-голям от договорирания, освен ако преди приключване на договорирания период не изпратите в Еразмъм офиса ЗАЯВЛЕНИЕ, попълнено и подписано от Вас, чийто формуляр може да намерите в пакета документи /Док. 2/.  Номерът на договора, който трябва да посочите в заявлението може да Ви го изпратим, ако ни го поискате чрез имейл.  Само въз основа на това заявление с Вас или Ваш пълномощник може да сключим анекс към договора за удължения период на практиката Ви, но преди изтичане на периода на практиката Ви, посочен в договора.
– Ако практиката Ви продължи по-малко от 60 дни, тогава Вие трябва да върне цялата сума на гранта.
– Ако практиката Ви продължи повече от 60, но по-малко от договорирания брой дни, тогава ще получите по-малко от посочената в договора сума, пропорционално на броя дни нереализирана практика.

УРЕДЕТЕ СИ НАСТАНЯВАНЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИЯ С ПРИЕМАЩАТА КОМПАНИЯ, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО.
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Чрез платформата OLS линкът към теста се получава на имейл адреса на студента. https://academy.europa.eu/mod/forum/discuss.php?d=7904
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО ПРИСТИГАНЕ И ПРАКТИКА В ПРИЕМАЩАТА КОМПАНИЯ
Веднага след практиката си или при първа възможност попълнете и изпратете /„събмитвайте“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM / Erasmus+ participant survey, веднага след приключване на срока на практиката, който е посочен в договора за финансиране.  PDF файлът с попълнената анкета веднага изпращате на еrasmus@tu-varna.bg.

В СРОК ОТ 30 ДНИ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО ВИ ПРЕДСТАВЕТЕ В ОРИГИНАЛ В ЕРАЗЪМ ОФИСА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ Док 3, ЗАВЕРЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА:
– CONFIRMATION OF ERASMUS+ MOBILITY.doc;
– Transcript of Works;
– Частта „After Mobility“ на документа Lеarning Agreement_Erasmus+_SMP.docx;
– всички самолетни, или други билети, които сте ползвали за отиване и връщане до приемащата държава;
– документ за настаняването Ви;
– международния Ви паспорт, в който са печатите от ГКПП на държавата, до която сте пътували за практиката си /ако е страна извън ЕС/.

ДО 30 ДНИ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ ОНЛАЙН ОТЧЕТ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОСТАТЪКА ОТ 20% ОТ ГРАНТА.

За въпроси:

erasmus@tu-varna.bg

инж. Сергей Димитров, Еразъм координатор на ТУ-Варна
тел. 052 383 538,   0898 720 067

стая № 328 – НУК

 

Information for incoming to TU Varna

For Students

Available courses in english - bachelor degree only
winter semester 2023/2024summer semester 2023/2024

NAVIGATION 

Subjects from 1-st semester  ECTS Subjects from 3-rd semester  ECTS
1. Mathematics, part 1
6 14. Collision Regulations, part 1
5
2. Computer Science and Computer Technology
6 15. Technical Aids to Navigation
5
3. Technical Documentation
6 16. Pilotage and Hydrography
5
4. English Language – specialized, part 1 (NAVG)
6 17. Meteorology and Oceanography
5
5. Natural Science
6 18. Statistics
5
6. Specialized Sport Activities, part 1 (NAVG)
1 19. English Language – specialized, part 3 (NAVG)
5
    20. Specialized Sport Activities, part 3 (NAVG)
1
       
Subjects from 5-th semester  ECTS Subjects from 7-th semester  ECTS
27. Accuracy of Navigational Observations
6 38. Passage Planning
5
28. Ship’s Operation and Cargo Handling – part 1
6 39. Electronic Navigation Aids
5
29. Ship Power Plants
6 40. Communications at Sea
5
30. Bridge Equipment and Ship Systems
6 41. Radar Watch and Plotting
5
31. English Language – specialized, part 5 (NAVG)
6 42. Ship’s Handling and Bridge Team Management
6
    43. English Language – specialized, part 7 (NAVG)
5

MARINE ENGINEERING

Subjects from 3-rd semester  ECTS Subjects from 5-th semester  ECTS
14. Thermodynamics and Heat Transfer
7 29. Marine Diesel Engines, part 1
5
15. Fluid Mechanics
4 30. Electrical Equipment of Ships
6
16. Strength of Materials
5 31. Marine Auxiliary Machinery, part 2
6
17. Electrical Engineering and Electronics, part 2
5 32. Marine Boilers
5
18. Computer Aided Design
3 33. Maritime Law
3
19. English Language, part 3 (ME)
2 34. English Language – specialized, part 2 (ME)
2
20. Specialized Sport Activities, part 1 (ME)
1 35. Practical Training, part 3 (ME)
3
21. Practical Training, part 1 (ME) 3    
       

NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE TECHNOLOGY

Subjects from 3-rd semester  ECTS Subjects from 5-th semester  ECTS
15. Fluid Mechanics 4 29. Ship Systems and structure 6
16. Strength of Materials 7 30. Structure and Strength of Ships, part 1 5
17. Computer Science and Computer Technology
6 31. Strength of Ships and Propulsors 4
18. Graphical Documentation in Naval Architecture 7 32. Strength of Ships and Propulsors, project 4
19. English, part 3 (NAMT) 2 33. Welding of Marine Structures 4
20. Specialized Sport Activities, part 3 (NAMT) 1 34. English -specialized, part 1 (NAMT) 2
21. Practical Training, part 1 (NAMT) 3 35. Team Management 2
    36. Practical Training, part 2 (NAMT) 3
       

SOFTWARE AND INTERNET TECHNOLOGIES

Subjects from 1-st semester  ECTS Subjects from 3-rd semester  ECTS
1. Mathematics, part 1
7 12. Discrete Structures 6
2. Web Design
7 13. Data Bases 6
3. Programming Fundamentals
8 14. Object-Oriented Programming, part 1 7
4. Electronics
7 15. Computer Organization 6
5. Specialized Sport Activities, part 1 (SIT)
1 16. System Analysis 6
    17. Specialized Sport Activities, part 3 (SIT) 1
       
Subjects from 5-th semester  ECTS Subjects from 7-th semester  ECTS
26. Operating Systems Principles 6 39. Network Administration 6
27. Software Requirements and Specifications 5 40. Language Processors 6
28. Databases Programming
6 41. Artificial Intelligence 6
29. Computer Networks and Internet 6 42. Programming for Mobile Internet Devices 6
30. Software Production Technology 6 43.  Internet Information Retrieval 6
31. Object Oriented Programming, part 2 2 44. Practical Training, part 3 (SIT) 6
       

ELECTRONICS

Subjects from 7-th semester  ECTS
41. Digital Signal Processing 6
42. Sensors and Signal Conditioning
6
43. Industrial Electronics
6
44. Automotive Electronics
6
45. Microelectronics
6
46. Power Electronic Converters, project
2
   

RENEWABLE ENERGY SOURCES

Subjects from 5-th semester  ECTS
32. Special Course of Renewable Energy Sources 4
33. Hydrokinetic and Cogeneration Systems 5
34. Photovoltaic Facilities and Solar Power Plants 6
35. Electrical Machines, part 1 7
36. Electrical Apparatus, part 1 7
37. Transformative Technique 6
 

INDUSTRIAL MANAGEMENT

Subjects from 3-rd semester  ECTS
14. Computer Science and Computer Technology 7
15. Accounting of the Enterprise 6
16. Marketing 7
17. Business Communications and Public Relations 5
18. Commercial Law 4
19. Base of Automation 4
20. Specialized Sport Activities, part 3 (IM) 1
   

AGRONOMY

Subjects from 3-rd semester  ECTS Subjects from 7-th semester  ECTS
14. Economics 4 45. Plant Protection, part 4 (Integrated Pest Management) 6
15. Agrochemistry 6 46. Agricultural Meliorations 6
16. Genetics and Biotechnologies 6 47. Development of Agro-technologies for Field Crops Production 6
17. Design of Field Experiments 5 48. Quality Assessment and Grain Storage 6
18. Ecology 4 49. Precise Agriculture 6
19. Technologies for Restoration of Damaged Soils 4    
20. Specialized Sport Activities, part 1 (AGR) 1    

NAVIGATION 

Subjects from 2-nd semester  ECTS Subjects from 4-th semester  ECTS
7. Material Science and Technology 5 21. Collision Regulations, part 2 6
8. Mathematics, part 2 6 22. Methods and Means for Environmental Protection during Ship’s Operations 6
9. Seamanship 6 23. Basics of Navigation 6
10. Technical Mechanics 4 24. Ship Theory 6
11. Electrical Engineering and Electronics 4 25. English Language – specialized, part 4 (NAVG) 6
12. English Language – specialized, part 2 (NAVG) 6 26. Specialized Sport Activities, part 4 (NAVG) 1
13. Specialized Sport Activities, part 2 (NAVG) 1    
       
Subjects from 6-th semester  ECTS Subjects from 8-th semester  ECTS
32. Astronavigation 6 44. Shipboard Damage Control 5
33. Ship Commercial Operation 5 45. International Maritime Conventions. Ship Documents 6
34. Theory of Manoeuvring 5 46. Safety of Navigation. SAR 5
35. Ship’s Operation and Cargo Handling, part 2 5 47. English Simulator in Emergencies 4
36. Visual and Technical Methods for Determining Ship’s Position 5 48. English Language – specialized, part 8 (NAVG) 5
37. English Language – specialized, part 6 (NAVG) 5 49. Course Project (NAVG) 6
       

MARINE ENGINEERING

Subjects from 4-th semester  ECTS Subjects from 6-th semester  ECTS
22. Machine Elements 6 Automatic Control of Ship Power Systems 6
23. Theory of Mechanisms and Machines 4 Marine Steam and Gas Turbines 6
24. Ship Theory and General Arrangements 8 Marine Diesel Engines, part 2 5
25. Marine Auxiliary Machinery, part 1 6 Marine Diesel Engines, project 3
26. English Language – specialized, part 1 2 Technical Safety and Control of Environmental
Effects
5
27. Specialized Sport Activities, part 4 1 English Language – specialized, part 3 2
28. Practical Training, part 2 3 Practical Training, part 4 3
       

NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE TECHNOLOGY

Subjects from 4-th semester  ECTS Subjects from 6-th semester  ECTS
22. Thermodynamics and Heat Transfer 5 37. Architecture of Ships and Yachts 6
23. Machine Elements 6 38. Statics and Dynamics of Ship, part 2 6
24. Ship Hydrodinamics 5 39. Structure and Strength of Ships, part 2 6
25. Classification Norms and Documentation 6 40. Structure and Strength of Ships, project 4
26. Statics and Dynamics of Ship, part 1 6 41. Technical Safety and Control of Environmental
Effects
4
27. English, part 4 (NAMT) 2 42. English Language – specialized, part 2 (NAMT) 2
28. Specialized Sport Activities, part 4 (NAMT) 1 43. Specialized Practice (NAMT) 2
       

SOFTWARE AND INTERNET TECHNOLOGIES

Subjects from 2-nd semester  ECTS Subjects from 4-th semester  ECTS
6. Mathematics, part 2 9 18. Object Oriented Programming, part 2  6
7. Algorithms and Data Structures 9 19.Web Programming
6
8. Digital Logic 8 20. Microprocessors 5
9. Foreign Language (SIT) 3 21. Programming Systems 5
10. Specialized Sport Activities, part 2 (SIT) 1 22. Graphic Systems 6
11. Practical Training, part 1 (SIT) 1 23. Object Oriented Programming, part 1, project 2
    24. Specialized Sport Activities, part 4 (SIT) 1
    25. Practical Training, part 2 (SIT)
1
       
Subjects from 6-th semester  ECTS Subjects from 8-th semester  ECTS
32. System Programming 6 47. Office Technologies 7
33. Internet Servers and Services 5 48. Corporate Management 7
34. Software Projects Management 5 49. E-commerce 7
35. User Interface Design 5    
36. Internet Technologies 6    
37. Software Production Technology, project 2    
38. Specialized Practice (SIT) 5    
       

ELECTRONICS

Subjects from 8-th semester  ECTS
47. Systems for Renewable Energy Sources  7
48. Intelligent Electronic Devices  7
49. Medical Electronic Devices
 6
   

RENEWABLE ENERGY SOURCES

Subjects from 6-th semester  ECTS
38. Electrical Machines, part 2 7
39. Electrical Apparatus, part 2 7
40. Technical Safety 4
41. Heating Installations with Renewable Energy Sources 6
42. Relay Protection 5
43. Lighting Systems 5
44. Specialized Practice (RES) 2
   

INDUSTRIAL MANAGEMENT

Subjects from 4-th semester  ECTS
21. Strategic Management 6
22. Fundamentals of Finance 7
23. Human Resources Management  5
24. Intellectual Property Rights 5
25. Production Technologies, part 1 (Technologies in Мechanical Еngineering) 7
26. Specialized Sport Activities, part 4 (IM) 1
   

AGRONOMY

Subjects from 4-th semester  ECTS Subjects from 8-th semester  ECTS
21. Plant Protection, part 1 (Herbology) 6 50. Organic Farming and Agroecology  6
22. Plant Protection, part 2 (Phytopathology) 6 51. Phytopharmacy 5
23. Breeding and Seed Production of Cultivated Plants 6 52. European Programs in the Agrarian Sector 3
24. Viticulture, part 1 5 53. Practical Training (AGR) 8
25. Agricultural Machinery 5    
26. Conservation of Natural Resources 4    
27. Practice – Basic Agronomic Disciplines 1    
28. Specialized Sport Activities, part 4 (AGR) 1    
       

 

Contacts

The Technical University of Varna
Address:
1, Studentska Str.
9010, Varna
Bulgaria

ERASMUS Office – room № 328 – NUK

eng. Sergey Dimitrov

Erasmus Operational Coordinator
Head of Academic Mobility Center

+359 52 383 538
+ 359 898 720 067
erasmus@tu-varna.bg

Ina Nikolova

Erasmus Operational Coordinator
+359 52 383 538
+ 359 877 425 017
erasmus@tu-varna.bg


For Staff
Please contact our office

Contacts

The Technical University of Varna
Address:
1, Studentska Str.
9010, Varna
Bulgaria

ERASMUS Office – room № 328 – NUK

eng. Sergey Dimitrov

Erasmus Operational Coordinator
Head of Academic Mobility Center

+359 52 383 538
+ 359 898 720 067
erasmus@tu-varna.bg

Ina Nikolova

Erasmus Operational Coordinator
+359 52 383 538
+ 359 877 425 017
erasmus@tu-varna.bg